Bijbel als Woord van God (I)

De Bijbel bestaat uit twee delen en is één verzameling van 66 boeken. Het eerste deel noemen wij het Oude Testament en het tweede deel het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is geschreven voor het leven van Jezus, het Nieuwe Testament is geschreven na het leven van Jezus.

Voor ons als christenen is de Bijbel het belangrijkste boek dat er is. Zonder de Bijbel zouden we niet weten waar we de nodige informatie vandaan moeten halen. Wie kan ons vertellen wie God is? Wie kan ons vertellen waarom wij bestaan? Wie kan ons zeggen wat er na ons leven is? Dit kan geen mens. Er zijn wel vele pogingen gedaan. Mensen hebben de natuur nauwkeurig bestudeerd en over van alles en nog wat uitgebreid gefilosofeerd. Uitspraken over God en de mens raken soms heel dicht aan de boodschap van de Bijbel. Maar juist als het gaat om absolute waarheden, verstommen onze monden. De wereld achter de dood is een donker mysterie en wie weet wat hem daar wacht? ‘Laten we ons best doen om hier maar zo goed mogelijk te leven!’ En dan…?

Waar onze monden verstommen, heeft God Zijn mond geopend. Hij heeft gesproken! De stem die sprak om de wereld te scheppen, heeft tot mensen gesproken. Meteen al tot Adam, de eerste mens in het paradijs. God heeft gesproken tot Noach, tot Abraham, Izak en Jakob, tot Mozes en Jozua, tot richters en koningen. God heeft gesproken door Zelf te verschijnen aan mensen en door het sturen van profeten. Profeten die geroepen werden door God om Zijn boodschap door te geven. De roepingsgeschiedenissen van de profeten laten zien dat ze dit eigenlijk niet wilden en konden. Lees bijvoorbeeld de roeping van de profeet Jeremia (Jeremia 1:4-9):

Het Woord van de HEERE kwam tot mij: ‘Voordat Ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb Ik u gekend, en voordat u uit de baarmoeder kwam, heb Ik u geheiligd; Ik heb u aan de volken tot een profeet gesteld.’ Toen zei ik: ‘Ach, Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.’ Maar de HEERE zei tot mij: ‘Zeg niet ik ben jong, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken! Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden’, spreekt de HEERE. En de HEERE stak Zijn hand uit en roerde mijn mond aan; en de HEERE zei tot mij: ‘Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.’

De joden hebben altijd geloofd dat het Oude Testament het Woord van God was. Ook Jezus en Zijn discipelen en het hele Nieuwe Testament spreken uitsluitend over het Oude Testament als woorden van God Zelf. Petrus (2 Petrus 1:19-21) schrijft over het Oude Testament als volgt:

En wij hebben het profetische Woord dat zeer vast is, en u doel wel, dat u daarop acht hebt, als op een licht die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst te weten, dat geen profetie van de Schrift van eigen uitleg is; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen van God, werden van de Heilige Geest gedreven en hebben ze gesproken.

In de brief aan de Hebreeën (Hebreeën 1:1) lezen we dezelfde overtuiging dat het God was Die door de profeten sprak. Maar het spreken van God is niet gestopt met de laatste profeet van het Oude Testament, God heeft ook gesproken door Zijn eigen Zoon Jezus:

God heeft nadat Hij voortijds vaak en op vele manier tot de voorvaderen gesproken heeft door de profeten, nu ook in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.

Het Oude Testament was voor hen een gezaghebbende tekst, niet omdat het woorden van Mozes, David of andere profeten waren, maar omdat het woorden van God Zelf waren. De verzameling van deze woorden van God werd onderscheiden van andere menselijke geschriften. Het Nieuwe Testament spreekt vaak over de teksten met goddelijk gezag als ‘de Schrift(en)’, ‘de Wet en de Profeten (en Psalmen)’.

Christenen kennen dus hetzelfde gezag toe aan het Oude Testament als de joden (toen en nu), als Jezus en de discipelen. En het Nieuwe Testament? Het is dezelfde Heilige Geest door Wie de profeten gedreven en geïnspireerd werden, Die ook de schrijvers van het Nieuwe Testament heeft gebruikt om Gods woorden op te schrijven. Jezus had deze Geest beloofd aan Zijn discipelen (Johannes 16:12-13):

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, maar jullie kunnen die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden.

Door de Bijbel weten wij wie God is, wie wij als mensen zijn, wie Jezus is, hoe wij moeten leven, wat onze hoop is voor na dit leven. De Bijbel heeft niet alleen goddelijk gezag, maar is ook onfeilbaar, dat betekent dat er geen leugens in staan en alles wat er over God en door God gezegd wordt, volkomen waarheid is. De Bijbel is daarnaast genoegzaam om ons geloof daarop te funderen en ons daardoor te laten leiden in alle aspecten van ons leven. Aan dit Woord van God mogen wij niets afdoen en ook niet toedoen. Alles wat in tegenspraak is met de Bijbel moet verworpen worden.

Het lezen van andere boeken is niet verboden. Het lezen van andere teksten dan de Bijbel is goed en nuttig, als het maar in overeenstemming is met wat de Bijbel leert. Het lezen en bestuderen van de Bijbel is een van de mooiste en beste dingen die een mens kan doen. Het Woord van God is voor onze ziel als het brood en drinken voor het lichaam. Het Woord van God is als een tomtom in de auto en een batterij in de telefoon. Het Woord van God is onmisbaar, noodzakelijk!

Uw woord, o God, is liefd’ en licht,
is heilig en volmaakt,
en waar het hart en schreden richt,
wordt Uw heil gesmaakt.

Heilig Woord van God,
Trooster in ons lot.
Gij zult in deze aardwoestijn
steeds ons richtsnoer zijn.

Uw heilsbeloften zijn ons brood,
dat onze zielen voedt:
Zijn levend water, dat uit nood
ons herleven doet.

Heers daarom door Uw liefdewoord
God, in ons hart altijd;
ons hart, dat enig U behoort,
zij U gans gewijd.

Voddie Baucham geeft in een preek goede redenen waarom de Bijbel betrouwbaar is en absoluut gezag heeft. Op mijn site staat een samenvatting van zijn preek.

Bijbel als Woord van God (II)

Waarom is het belangrijk dat we een betrouwbare openbaring van God hebben?

Alles staat of valt in het christelijk geloof met het gezag van de Bijbel. Is dit een betrouwbare openbaring van God? Als dat niet zo is, dan moeten we een andere betrouwbare bron vinden van Gods openbaring en als die er niet is, kunnen we niks met zekerheid over God (‘Iets’/ Schepper), ons zelf en deze wereld zeggen. Als we een valse openbaring geloven, dan aanbidden we een verkeerde god of de goede God op de verkeerde manier. In beide gevallen zouden we een rechtvaardige eeuwige veroordeling verdienen. De Bijbel wijst ons een weg tot zaligheid, maar als de Bijbel onbetrouwbaar is, kunnen we niet gered worden of in elk geval niet zeker zijn van onze redding. Wie kan zeggen hoe God mensen oordeelt en of en op welke basis Hij mensen vergeeft? Maar áls de Bijbel het betrouwbare Woord van God is, dan weten we wie God is, wie wij zijn en hoe wij gered kunnen worden, namelijk door het geloof in Jezus Christus. Heel de Bijbel getuigt van Jezus en beweegt ons tot geloof in Hem. En wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven!  

Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat de Bijbel het Woord van God en een volkomen betrouwbare openbaring is?

Geen goede argumenten:

 1. Niet omdat onze ouders dit ons verteld hebben. We geloven niet in de Bijbel als Gods Woord omdat we dit hebben meegekregen in onze opvoeding of vanuit de kerk. Dat zou de Bijbel evenveel gezag geven als de Koran, waar een moslim mee wordt opgevoed.
 2. Niet omdat wij dit zelf zo voelen. Het gezag van de Bijbel hangt niet af van ons gevoel, want dan zou de Bijbel geen gezag hebben voor degene die er niks bij voelt. Het kan wel dat wij het gezag van de Bijbel voelen, maar dat is dan omdat de Bijbel daadwerkelijk goddelijk gezag heeft.
 3. Niet omdat het onze levens heeft veranderd. Er zijn andere boeken (uit andere religies) die levens van mensen hebben veranderd. Het is wel waar dat de Bijbel levens verandert!

Wat is wel een goed antwoord?

Wie of wat heeft het hoogste gezag in de wereld? Dat is God. Niemand hoeft te geloven dat de Bijbel Gods Woord is omdat ik het zeg of de kerk dit leert. Dan zou ik of de kerk meer gezag hebben dan de Bijbel. De Bijbel heeft de goedkeuring of acceptatie van mensen niet nodig om Gods Woord te zijn/worden/blijven. Als het daadwerkelijk Gods openbaring is, dan heeft het in zichzelf het hoogste gezag. De vraag is dus ten eerste: Getuigt de Bijbel van zichzelf dat het Gods Woord is?

Ja zeker! In het Oude Testament spraken de profeten in de Naam van de HEERE. Ze claimden dat wat zij zeiden, daadwerkelijk woorden van God waren. Zie Mozes in Deuteronomium 1:6; 4:1-2 en 34:9-11; zie Jozua in Jozua 1:1, 24:2; Micha in 2 Kronieken 18:13; Jeremia 1:4-9. De HEERE had criteria gegeven aan het volk hoe ze ware en valse profeten konden herkennen: Deuteronomium 18:15-22. Wie het Oude Testament leest, ziet steeds openbaring van God en dat men spreekt in Zijn Naam: ‘Zo zegt de HEERE’; en de HEERE zei… Dit is duidelijk het Woord van God. Geldt dit dan alleen voor deze directe uitspraken? Oftewel: is dit het Woord van God ín de Bijbel, ingepakt in mensenwoorden?

In het Nieuwe Testament is het een vaststaand feit.: heel het Oude Testament is het Woord van God. Dus ook daar waar de HEERE niet direct spreekt. Dit wordt duidelijk in Johannes 10:35 ‘de Schrift kan niet van kracht beroofd worden’; in Lukas 16:17: ‘Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat eén tittel van de wet wegvalt.’ In 2 Timotheüs 3:16 ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig..’ In Romeinen 3:2 wordt het Oude Testament ‘de woorden van God’ genoemd, zo ook de ‘levende woorden’ in Handelingen 7:38. Op het moment dat Jezus en de apostelen het Oude Testament citeren, maken ze duidelijk dat ze ook die gedeelten uit het Oude Testament als Woord van God citeren waar niet letterlijk gezegd wordt dat de HEERE aan het woord is: In Mattheus 19:3-4 wordt Genesis 2:24 geciteerd als Woorden van God. In Handelingen 4:24 wordt Psalm 2:1vv geciteerd. Dit zijn Woorden van God, gesproken door de mond van David! Hiermee te vergelijken is het citaat van Psalm 16:10 in Handelingen; Jesaja 6:9vv. in Handelingen 28:25. In Hebreeën 1:8vv wordt Psalm 45:6vv en Psalm 102:25vv. geciteerd als woorden van de Heilige Geest. In Hebreeën 10:16vv wordt Jeremia 31:33 als woord van de Heere geciteerd.

Volgens het Oude en Nieuwe Testament is heel het Oude Testament het Woord van God!

Hoe is dit voor het Nieuwe Testament? Ook hier claimen de schrijvers absoluut gezag. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: ‘Daarom danken wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is), als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” (1 Thess. 2:13)

Mensen worden volgens Paulus gered door het geloof. Geloof waarin? Door het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17). In 1 Korinthe 2:1-5 zegt Paulus dat hij het getuigenis van God verkondigde en in Galaten 1 claimt hij dat hij het Evangelie niet ontvangen heeft van mensen, maar als een directe openbaring van God (Galaten 1:15-17). Het Nieuwe Testament is geschreven door mensen die de Heilige Geest hadden ontvangen om ons te leiden in al de waarheid (Joh. 16:12-13).

Heel de Bijbel, zowel het Oude als Nieuwe Testament doen dezelfde claim. Dit wordt samengevat in Hebreeën 1:1: ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.’ De Bijbel claimt van zichzelf dat dit het Woord van God is, waar niemand iets aan toe kan doen of af kan doen zonder daarmee een oordeel over zich af te roepen. Openbaring 22:18-19. De Bijbel eist op gezag van God geloof en gehoorzaamheid.

Als de Bijbel afhankelijk zou zijn van het gezag van anderen, of andere bronnen, dan zou het niet Gods Woord zijn. God heeft het hoogste gezag en Zijn spreken kan niemand betrouwbaarder of geloofwaardiger maken dan het is. Het feit dat de Bijbel van zichzelf duidelijk maakt dat het Gods Woord is en geen beroep doet op gezag buiten zichzelf, is dus een sterk argument om dit daadwerkelijk te geloven!

Dit is ook de reden dat mensen het goddelijk gezag van de Bijbel hebben aanvaard. De Bijbel zelf overtuigde hen dat het Woorden van God waren. Zoals niemand hoeft te bewijzen aan iemand die in de zon zit dat de zon warmte en licht geeft, zo hoeft niemand te bewijzen aan iemand die de Bijbel leest, dat dit het Woord van God is. Míts die persoon niet geestelijk verblind en dood is… (zie 2 Kor. 4:4; Efeze 2:1) En dat is precies het probleem van de onbekeerde mens. ‘De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem.” (1 Korinthe 2:14)

Als mensen dus niet inzien en geloven dat de Bijbel het Woord van God is, zegt dit niks over de kracht en betrouwbaarheid van de Schrift, maar alles over de toestand van de mens als zondaar. Het probleem van het aanvaarden van de Bijbel als Woorden van God, ligt niet in de Bijbel, maar in de mens.

Is de mens die de Bijbel niet ziet als Woord van God te verontschuldigen? Kan hij er wat aan doen dat hij geestelijk blind en dood is en dus absoluut niet inziet en wil inzien dat de Bijbel het Woord van God is?

 1. De geestelijke doodstaat en vijandschap van de mens is geen lot, maar schuld. Het heeft niet alleen met onmacht te maken, maar vooral ook met onwil. Het zijn onze zonden die leiden tot onze geestelijke dood. Door te zondigen hebben wij gekozen voor de geestelijke dood en dit heeft tot gevolg dat we God en Zijn Woord nooit goed zullen kennen en geloven, totdat de Heilige Geest ons geestelijk leven geeft.
 2. Net zoals God genoeg van Zichzelf geopenbaard heeft om alle mensen genoeg bewijs te geven dat Hij bestaat en ze niet te verontschuldigen zijn als ze Hem de eer niet geven (Rom. 1:18-25), zo heeft God genoeg reden gegeven om alle mensen er van te overtuigen dat de Bijbel betrouwbare woorden van God zijn. Er is genoeg reden om de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te tonen voor iedereen die daar oprecht voor open staat. Daarom zullen mensen die de Bijbel als woorden van God afwijzen terecht door God worden veroordeeld.

Want (meest belangrijke argumentatie):

De Bijbel is een betrouwbare collectie van historische documenten

…geschreven door (oog)getuigen tijdens het leven van andere ooggetuigen,

die bovennatuurlijke gebeurtenissen rapporteren die plaatsvonden in vervulling van specifieke profetieën

en die claimen dat hun geschriften goddelijke in plaats van menselijke oorsprong hebben.

2 Petrus 1 vers 16-21

“Want wij zijn geen kunstig bedachte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers (getuigen!) geweest van Zijn majesteit. Want Hij (Jezus) heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd (Mattheüs 17:5): ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’ En deze stem hebben wij gehoord (getuigen!), als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem (Jezus) op de heiligen berg waren. En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de Morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen van God, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.”

Argument II: Het gezag van Jezus

Jezus zag het hele Oude Testament als het Woord van God en beloofde Zijn apostelen de Heilige Geest om het te leiden in al de waarheid (Nieuwe Testament). Als Jezus inderdaad de Zoon van God is en geen zonde (dus ook geen leugen of bedrog) in Hem is, dan is de hele Bijbel onfeilbaar.

De opstanding is het bewijs dat Jezus de Zoon van God is (Romeinen 1:4). Voor de zekerheid van de opstanding geldt de vorige argumentatie!

Argument III: Tekenen en wonderen bewijzen de goddelijke oorsprong van de openbaring

De gelovigen die aangeschreven worden als ‘de Hebreeën, blijken onder druk te staan en sommigen van hen vallen af. De brief aan de Hebreeën is geschreven om hen die twijfelen te versterken in het geloof en aan te sporen te volharden. Zij hebben het Evangelie gehoord van de apostelen (zij die Jezus gehoord hebben) en toen ze het hoorden gaf God er medegetuigenis aan door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest (Hebreeën 2:3-4). Als die wonderen en tekenen niet waren gebeurd, dan hadden de Hebreeën deze brief verworpen als de grootste onzin. Dit deden ze echter niet, maar ze hebben het ontvangen als betrouwbare woorden die hen hebben geholpen te volharden in de vervolging.

Andere argumenten

 • Archeologische vondsten die historische betrouwbaarheid van Bijbel bewijzen.
 • Wetenschappelijke ontdekkingen die waarheid van Bijbelteksten bevestigen
 • Joden zien Oude Testament als Woord van God
 • Getuigenis van Nieuwe Testament wordt bevestigd door andere bronnen buiten de Bijbel.
 • + 5000 Griekse handschriften tonen en geven betrouwbare overlevering van de oorspronkelijke teksten.
 • Als je het in geloof ontvangt, werkt het in je hart en leven met goddelijke kracht!!

Consequenties

Als de Bijbel de betrouwbare openbaring van God is, dan:

 • Moeten we de Bijbel met ontzag en eerbied ontvangen
 • Moeten we alles geloven en gehoorzamen wat de Bijbel wil openbaren
 • Moeten we alles verwerpen en bestrijden wat niet overeenkomt met wat de Bijbel zegt
 • Het Woord doorgeven aan hen die de Bijbel niet hebben en dus in duisternis en onzekerheid leven.